Gjøding Gård

20050813-DSC_0638.jpg
marissa-price-450219-unsplash.jpg
iStock-599886170.jpg

Gårdstunet er på 28 mål og regulert til næringsformål. Her vil stiftelsen legge tilrette for utviklingsprosjekter som er i tråd med stiftelsens formål. Prosjekter fra beboere i økolands­byen vil ha fortrinnsrett over de som kommer utenfra.

I dag står det en del midlertidige bygninger på tunet. Disse vil bli vurdert brukt eller byttet ut ettersom hva som er mest formål­stjenlig for nye prosjekter. På gården skal du som beboer kunne høste rett fra jordet, lage og spise koselige fellesmiddager, eller delta på aktiviteter i felleshuset. Ved gård­stunet finnes et festivalområde med utendørs scene. Her kan det arran­geres festivaler, konserter, fester, kurs, bursdager o.l.

 

Stiftelsen


Hurdal Økolandsby


Stiftelsen Hurdal Økolandsby etableres våren 2018, og er en ideell stiftelse som sikter mot å realisere konkrete prosjekter som kan tjene som modell for omlegging til et mer bærekraftig samfunn.

henry-be-99471.jpg

Formålet til stiftelsen

Med fokus på en mer miljøvennlig livsstil skal stiftelsen legge til rett for prosjekter og aktiviteter som fremmer sosialt fellesskap i landsbyen, grønn næringsutvikling, og arenaer for fritidsaktiviteter, livskvalitet og læring.

Stiftelsen skal forvalte og utvikle eiendommen Gjøding Gård, samt deler av arealene i Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Næringsinitiativer, private- eller frivillige initiativer, kan søke stiftelsen om mulighet for å etablere prosjekt eller tegne leie- og disposisjonsavtaler på stiftelsens område.

Et viktig fokus i næringsutviklingen på Gjøding Gård er å bidra til en tettere kobling mellom bo- og arbeidsmiljø for beboere i Hurdal Økolandsby og lokalbefolkningen forøvrig, samt å bidra til en høyere grad av lokal selvforsyning av varer og tjenester.

Stiftelsen skal arbeide mot å opparbeide og utvikle Gjøding Gårds bygninger, nærings- og landbruksareal basert på økologisk gårdsdrift og bærekraftig næringsdrift, der sentrale miljømål innen landbruk, energi og arbeid er prioritert. Det skal også legges til rette for utvikling av besøksnæring, der kunnskap og ferdigheter innenfor økologi og en bærekraftig livsstil kan formidles videre ut i samfunnet.

 

 

Gårdshistorikk


Presteboligen_i_Hurdal.jpg

Gjøding gård, tidligere Hurdals prestegård, er trolig Hurdals eldste gård. 

Om navnet kommer fra den store «gode» sjøen like ved, eller har navn etter det «gjødde» jordstykket, er uvisst. Kirken og prestegården ligger sentralt i kulturlandskapet, med kort avstand til Hurdalsjøen.

I området er det flere typer fredede kulturminner, slik som kokegroper, stolpehull etter hus, kullgroper etter jernutvinning, en rekke fangstgraver for elg, steinsetninger og en ødelagt gravhaug. De arkeologiske funnene tyder på stor aktivitet i området både i førkristen og kristen tid. Hurdal kirke har en døpefont i kleberstein fra 1100-tallet og et krusifiks fra 1200-tallet. Svært ofte ble de første kirkene bygget der det gamle offerstedet eller hovet hadde vært. Det er gjort en rekke oldtidsfunn området, og etter kristendommens inntog var kirkebakken sosialt midtpunkt i et lokalsamfunn. Det er dermed rimelig å anta at området rundt Gjøding gård har spilt en rolle som religiøst og verdslig sentrum i en tidsperiode på nærmere 1000 år.